Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Θόρυβος

Αστική θερμική νήσος

Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα Πράξη εντάσσεται στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην ενεργοποίηση τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση.

 Στο επίκεντρο της Πράξης βρίσκεται η ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό θορύβου.

Επιδιωκόμενοι σκοποί του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι:

 • η ανάδειξη των θεμάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Δήμου,
 • η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής προστασίας,
 • η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των κατοίκων και η προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού.

Μέσω της Πράξης προωθείται:

 • Η αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με πολίτες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
 • Η ανάδειξη καλών εθελοντικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με τα μέτρα πολιτικής και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας.
 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των πολιτών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι τα εξής:

 • Η ευρεία δημοσιότητα των δράσεων στους πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
 • Η άμεση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην πληροφόρηση, μέσω των επιμέρους ενεργειών της Πράξης και της οργάνωσης των προτεινόμενων εκδηλώσεων (ενημερωτικές δράσεις, πλατφόρμα, κλπ.).
 • -Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Οι ομάδες στόχοι της δράσης είναι:

 • Οι πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
 • Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τελευταία νέα / Δράσεις

Σύνδεσμοι στα τελευταία νέα και δράσεις

Δημιουργία Ενημερωτικού βίντεο, του συνόλου των δράσεων του έργου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο πλαίσιο της Πράξης “Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού”, δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις Δράσεις που υλοποιήθηκαν, για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό παρουσίασης και για τους προωθητικούς σκοπούς της Πράξης. Το βίντεο ενοποιεί όλες τις περιοχές Δράσεων – Παρεμβάσεων και προβάλει τους Επικοινωνιακούς στόχους της Πράξης συνολικά. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων και των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, φωτογραφικό υλικό και σύντομες συνεντεύξεις. Η δημιουργία του βίντεο στοχεύει, πέρα από τα παραπάνω, και στην μελλοντική, συνεχή μετάδοση του μηνύματος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στην αφύπνιση των πολιτών και των κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, να λάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και του Δήμου τους. Δείτε το βίντεο του συνόλου των δράσεων που δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης εδώ: Σύνολο Δράσεων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης – YouTube

Δημιουργία τηλεοπτικού spot

Στο πλαίσιο της Πράξης “Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών”, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχώρησε στη δημιουργία σύντομου τηλεοπτικού spot με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις που υλοποιεί. Παρακολουθήστε το ενημερωτικό spot εδώ:Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. – YouTube

Σύντομο ενημερωτικό βίντεο για τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Τι είναι το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νήσου; Ξέρετε ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση; Με ποιους τρόπους μπορούμε να προβούμε σε ολοκληρωμένες αναπλάσεις; Γνωρίζετε για το πείραμα των αιωρούμενων στερεών και του όζοντος;Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχώρησε στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και έδωσε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσω των εργαστηρίων για το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νήσου, της ημερίδας για τις αστικές αναπλάσεις και την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τα παιδικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν σε σχολεία του Δήμου για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, την ενημερωτική ημερίδα που παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα όλων των δράσεων. Με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις παραπάνω δράσεις, ο Δήμος δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο, παρουσιάζοντας τις ημερίδες και τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν. Δράσεις ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης – YouTube